Révolution Socialiste  

Home

Liens

Révolution Permanente

Lucha Marxista

Grupo Germinal

 

 

IRAK'IN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN FELLUCE VE NECEF'TEN ELLERİNİZİ ÇEEKİN!                                                                                  IRAK HALKLARININ ZAFERİ EMPERYALİZMİN ÇÖKÜŞÜDÜR!                                                                                            

 

Emperyalist güçlerin kendi aralarındaki rekabet artıyor. Hepsi dünya halkları için yoksulluğu genelleştirmek, askeri hükmünü dayatmak için saldırıdır. Haiti ve Coted'ivoire, deki müdaheleler, Bosna ve Kosova'nın, işgali, Afganistan ve Irak'ın saldırıları bu günlerde yeniden sömürgeleştirme girişimidir. Bu saldırı halkların anti-emperyalist mücadelesini yükseltmiştir.Gerileme içinde olan kapitalizim, rekabeti ve sömürüyü arttırarak uygulamaktadır. Kapitalist metropollerdeki kazanılmış tüm sosyal ve ekonomik  haklar, sosyal ve ekonomik  reform adı altında bir bir işçi sınıfının elinden alınmaktadır. Göçmen emekçiler, yerli, işçilerden ayrıştırılarak iki kat daha sömürülmekte ve tehdit edilmekte. İşçi sınıfının bu enternasyonal gününde sahip olduğu tüm devrimci değerler ellerinden

alınmaktadır. Dünyanın tüm işçilerini din, dil, milliyet ve mezhep ayrımı yapmadan, Bosna ve Kosova'nın işgalini Afganistan ve Irak'ın işgaline karşı savaşmaya çağırıyoruz.

          Irak ne bir Amerika sömürgesi olmalı, ne de onu on yıldır ambargo ile boğan Birleşmiş Milletlerin himayesi  altına girmelidir. Irak'lı kitlelerin askeri zaferi, Birleşmiş Milletler tarafından onaylansın yada onaylanmasın Amerika ve müttefiklerinin derhal kovulmasından geçmektedir.

          Türkiye,  Irak, Suriye ve İran burjuvaları tarafından ezilen, Kürt ulusunun kendi ulusal kaderini kendisinin belirlemesi gerekir. Bu ise Orta-Doğu sosyalist cumhuriyetler federasyonunun kurulmasından geçmektedir.

                      Proleter yöntemlerle emperyalist ülkelerin işçi sınıfının kendi ülkelerinin burjuvazisine karşı mücadeleden geçiyor. Bu ise emperyalistlerin silah ve askeri  birlik sefkiyatını doğrudan önlemek için işçilerin parti ve sendikalarına, grevler örgütlemeyi, fabrika işgalleri  örgütlemeyi dayatma hakkına sahiptirler. İşçilerin emperyalist savaşı kendi burjuvalarına karşı içsavaşa çevirmeleri gerekiyor.

                      Burjuva  ve küçük-burjuva önderleri başka emperyalistlerin planlarına yarayacak politik bir rejim kurmaya  çalışoyorlar. Baas'cı, islamist ve Kürt milliyetci burjuva önderleri özel mülkiyeti ve işçilerin sömürülmesini  ve emekçi kadının baskı altında  tutulmasını  savunan kapitalist bir devlet istemektedirler. Bu planlara karşı Irak'ta ki anti-emperyalist mücadeleyi devrimci  işçi önderliği  ile buluşturmak  gerekiyor. Irak devrimi için işçi ve köylü milislerinin örgütlenmesi  ve işçi iktidarının organlarının yaratılms  gerekiyor.

                      Arap halkları ve onların örgütlerine karşı, Bush  tarafından desteklenen  Sharon'un terörist saldırılarının durdurulması, sınır duvarının derhal iptali, Filistin'li sürgünlerin evlerine dönüş  hakkı için bölgedeki saldırıların başı olan, İsrail siyonist devletinin yıkılması  için, Filistin'deki mücadelenin proleter  bir önderlikle birleşmesi için Orta-Doğu sosyalist birleşik devletleri için, proletaryanın Filistin halkıyla beraber enternasyonal  dayanışmasının yükseltilmesi gerekiyor.

 

          Tüm Orta-Doğu ve Irak'ta Sosyalist Proleter Devrimimin Zaferi İçin!

          Bütün Emperyalist Devletlere Karşı Mücadele İçin!

          Irak'ta Emperyalizme Karşı Zaferin, Dünya İşçi Hareketinin Zaferi Olması  İçin!

          Komünizmi Kurmak İçin!

          Tüm Devrimci ve İşçi Örgütlerinin  Marksist Bir Enternasyonalde Birleşmeleri Gerek!

          Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!

 

        Comite Construcdor por un Partido Revolucionario-Arjantin, Devrimci Parti Güçleri-Türkiye, Fraccion Trotskysta-TCI-Brezilya, Group  Bolchevik-Fransa, Group Germinal-İspanya, Lucha Marksist-Peru, Poder Obrero-Bolivya, Poder Obrero-Kolombiya